Güzel Sanatlar Ortak Dersler Ders Listesi

Seçmeli Dersler

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş
Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlara, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf tarihinde önemli eserler veren fotoğrafçılar; fotoğrafın Osmanlı ve Türkiye’deki gelişimi.

ART202 - Karikatür
Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi
Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi
1900'lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans'ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı
İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi
Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, Avrupa ve Türkiye'ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş
Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART235 - Çok Sesli Koro
Diyafram ve ses açma egzersizleri, temel solfej bilgisi, kolay teknik etütler ve ses aralığını arttırmayı amaçlayan şarkılarla egzersizler, aşamalı parçaları seslendirme, koro çalışmaları

ART251 - Sulu Boya Resim
Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniği uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme
"Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART261 - Senaryo Yazarlığı
Senaryo Kavramı / Senaryonun bölümleri, senaryonun kullanım alanları tema ve tema seçimi, öykü ve öyküleme, dramatik yapı kurmak,tip ve karakterler, Senaryoda zaman kullanımı Konuşma örgüsü (diyalog), senaryo taslağı (sinopsis), geliştirme senaryosu (tretman), çekim senaryosu

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar
Tarihsel süreçte çini sanatı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde çiniciliğin gelişimi ve özellikleri, çini dekorlama tekniğinde kullanılan malzemeler, çinicilikte uygulanan geleneksel ve özgün motifler ve hazırlanan motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulaması ve pişirilmesi.

ART263 - Diksiyon
Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi, Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi, Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı, Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar, Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları, Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma, Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar, Hitabet, Doğaçlama

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı
Bu ders heykeltıraşlık ve iç mimari mesleklerini tanımaya yönelik kavramlar ile ilgili bilgileri ve uygulamaları kapsar. Tasarım hazırlama, farklı malzemelerle biçimleme ile iç mekanda üretim amaçlanır. Heykel yapımında kullanılan alet ve makineler,metaller ve tekniklere ilişkin bilgileri kapsar. Tüm bilgi, birikim ve becerilerin yansıtılarak yapılacak tasarımların somut hale dönüştürmesi sağlanır.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık
Yaratıcılık Teknikleri Yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması Sektöre dışardan bakma ve eleştirme Sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma Yenilikçi fikirler

ART266 - TAKI TASARIMI
Bu ders takı tasarımı mesleğini tanımaya yönelik kavramlar ile ilgili bilgileri ve uygulamaları kapsar. Tasarım hazırlama, metal ve farklı malzemelerle biçimleme ile üretim amaçlanır. Takı tasarımında kullanılan alet ve makineler,metaller ve tekniklere ilişkin bilgileri kapsar.

ART267 - TİYATRO
Oyun sahnelemenin öğeleri, kuramsal ve uygulamalı alıştırmalar.

ART271 - Yaratıcı Drama
Çeşitli dramatizasyon, oyun ve doğaçlama teknikleri kullanılarak yapılan; yaşantılayarak öğrenmeye dayalı uygulamalar.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon
Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler,Teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte(duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler,Piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi
Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların, felsefi izlek üzerinden incelenmesi; ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı
Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili
İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık
Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı
Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.